Texture
Texture Texture { set; }

Return Value

Texture output